Cookie beleid SSC'55

De website van SSC'55 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

AVG

AVG

Privacyverklaring Voetbalvereniging S.S.C. ‘55

Voetbalvereniging S.S.C. ‘55 (“v.v. S.S.C. ‘55”), gevestigd te Sprang-Capelle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40271101, verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij bezoek aan onze website kan v.v. S.S.C. ‘55 gegevens van u verwerken, dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten, via de mail of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de v.v. S.S.C. ‘55 uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Voetbalvereniging S.S.C. ‘55 beheert de volgende website’s en social media:
 • Internet: www.SSC55.nl
 • Facebook: www.facebook.com/vvSSC55
 • Twitter: @vvSSC55
 • Instagram: @vvSSC55
 • LinkedIn: www.linkedin.com/company/v.v.-ssc'55

De gegevens die we verwerken

Wij registreren van onze leden, vrijwilligers, medewerkers en sponsors alleen die gegevens die nodig zijn voor het organiseren van onze activiteiten, voor het vastleggen van overeenkomsten, contributieheffingen en inschrijvingen om op die manier gerechtigd te zijn te mogen voetballen. Onderstaand een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:
 
 • (Bedrijf)naam (voor- en achternaam), voorletters, tussenvoegsels
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • KvK*
 • Nationaliteit
 • Telefoonnummer en e-mailadressen
 • Datum aanmelding
 • IBAN nummer (t.b.v. automatische incasso contributie inning, en/of uitbetaling vergoedingen)
 • Pasfoto (indien actief lid (of geweest) voor op spelerspas)**
 • Foto’s (teamfoto’s en foto’s gemaakt tijdens activiteiten door de clubfotograaf)
* indien van toepassing
** Privacy level (zichtbaarheid) kan worden ingesteld door de persoon zelf via de voetbal.nl App
 
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
 
 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Dit gebeurd dan met medeweten van;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Voetbalvereniging S.S.C. ‘55 verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
 
 • Eigen ledenadministratie (via Sportlink) en aanvragen lidmaatschap KNVB
 • Organisatie en communicatie rond teamindelingen
 • Publicatie van ledenlijst in de kantine t.b.v. bereikbaarheid bij afgelastingen/calamiteiten
 • Vermelding van leden op verjaardagskalender* website www.SSC55.nl
 • Vermelding naam van leden op teampagina’s* website www.SSC55.nl
 • Overeenkomsten met sponsors/donateurs/leveranciers/werknemers van de vereniging
 • Het per e-mail/post/telefoon benaderen van leden, donateurs en sponsors. Dit betreft vooral informatie inzake verenigingsactiviteiten en incidenteel sponsoracties.
* Privacy level (zichtbaarheid) kan worden ingesteld door de persoon zelf via de voetbal.nl App

Oud leden, vrijwilligers en medewerkers

Wij hechten eraan om in contact te kunnen blijven met onze oud-leden, vrijwilligers, medewerkers en hun verzorgers. Daarom vragen wij bij het opzeggen van het lidmaatschap of je er bezwaar tegen hebt dat wij je gegevens bewaren om je te kunnen informeren over activiteiten van onze vereniging. Als je daar bezwaar tegen hebt, vernietigen wij minimaal zes maanden na afmelding je gegevens.
 
Bij geen bezwaar nemen we je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, datum aan- en afmelden op in onze lijst oud-leden, vrijwilligers etc. Deze lijst wordt beheerd door de ledenadministratie en is niet via onze website toegankelijk.

Hoe lang we gegevens bewaren

Voetbalvereniging S.S.C. ‘55 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Gebruikelijk is om binnen 12 maanden na beëindiging van het lidmaatschap, sponsoring, donateurschap, leveranties en dienstverband de gegevens te verwijderen.

Hoe we gegevens delen met anderen

Voetbalvereniging S.S.C. ‘55 verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken met toestemming van belanghebbende indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bv t.b.v. contributie inning), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voetbalvereniging S.S.C. ‘55 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe je gegevens inziet, aanpast of verwijdert

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
Voetbalvereniging S.S.C. ‘55 zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
E-mail:    [email protected]
Online:   www.SSC55.nl, vul het wijzigingsformulier op de website in
Post:       S.S.C. ’55, Postbus 10, 5160 AA Sprang-Capelle

Hoe we gegevens beveiligen

Voetbalvereniging S.S.C. ‘55 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

Website www.SSC55.nl

Onze website en/of app heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
 
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Voetbalvereniging S.S.C. ‘55 aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid. V.v. S.S.C. ’55 raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Foto’s en video-opnames van (sport)activiteiten van de vereniging

Wij plaatsen van alle leden, vrijwilligers, etc. portret – of groepsfoto’s op onze website. Hiervoor hebben wij aan onze leden of hun verzorgers (bij leden <16 jaar) expliciet toestemming gevraagd. Vanaf 01-08-2018 geven nieuwe leden dat bij aanmelding op; bestaande leden hebben wij in juli 2018 al expliciet om deze toestemming gevraagd.
 
Daarnaast plaatsen wij regelmatig foto’s van onze activiteiten: wedstrijden, kampioenschappen, uitreiking sponsorkleding, feesten, bijeenkomsten, etc. Wij proberen te voorkomen dat leden en vrijwilligers die hebben aangegeven niet herkenbaar in beeld te willen komen, toch op deze foto’s staan. Verzoeken om foto’s te verwijderen, willigen wij direct in.
 
Ook maken wij de bezoekers van ons sportpark er op attent dat er door onze vereniging foto’s/video-opnames gemaakt kunnen worden van sportactiviteiten, dan wel aanvullende activiteiten. Deze worden in dat geval gedeeld op de website/social media van de vereniging. Hier gaan wij zorgvuldig mee om: wij plaatsen geen ongepaste foto’s/video’s. Hierbij wordt gestreefd om bij het nemen van actie foto’s van evenementen de eigen leden die toestemming hebben gegeven op de voorgrond te zetten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Voetbalvereniging S.S.C. ‘55 kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacypolicy van S.S.C. ’55 kan u ons benaderen via het e-mail adres: [email protected]

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring Voetbalvereniging S.S.C. ’55 versie 1.0 is in werking getreden op 25 mei 2018.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!